RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001311625Tet2tet methylcytosine dioxygenase 22238719389238802975Ratn/aRegiongene