RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10003531Raf1Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase4147532040147592769Ratn/aRegiongene