RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10003297Pemtphosphatidylethanolamine N-methyltransferase104633982146404640Ratn/aRegiongene