RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001312011Shmt1serine hydroxymethyltransferase 1104703081347059216Ratn/aRegiongene