RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001307856Garsglycyl-tRNA synthetase48523512285276085Ratn/aRegiongene