RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001309077Mrm3mitochondrial rRNA methyltransferase 3106439830864406193Ratn/aRegiongene