RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001564419Hoxa11-asHOXA11 antisense RNA48221596382218363Ratn/aRegiongene
9996491746LOC100911668homeobox protein Hox-A10-like48220014582210368Ratn/aRegiongene
9989092358LOC103692128homeobox protein Hox-A948227759982284820Ratn/aRegiongene
9979471641NEWGENE_1587253homeobox A748227010482273685Ratn/aRegiongene
9969410935Hoxa10homeobox A1048228594082295892Ratn/aRegiongene
9959419544LOC103692127homeobox protein Hox-A548225617782260583Ratn/aRegiongene