RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10003734Sordsorbitol dehydrogenase3114176127114207368Ratn/aRegiongene
1000621014Tk1thymidine kinase 110106817556106828888Ratn/aRegiongene
9997502846LOC102553674thymidine kinase, cytosolic-like3114179775114184649Ratn/aRegiongene
99811497537LOC108350450thymidine kinase, cytosolic pseudogene3114182365114185702Ratn/aRegiongene