RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10002779Haghhydroxyacyl glutathione hydrolase101421591314230506Ratn/aRegiongene