RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001311931Cpeb4cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4101598452016047209Ratn/aRegiongene