RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001303282Notch4notch receptor 42043297944353868Ratn/aRegiongene
9991359601Stk19serine/threonine kinase 192043174404517128Ratn/aRegiongene