RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001303084Pbx2PBX homeobox 22043578054362730Ratn/aRegiongene
9991359601Stk19serine/threonine kinase 192043174404517128Ratn/aRegiongene