chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID X 104720548 104720549 A G 13 GENIC homozygous 825048627 X 104731410 104731411 G GTATT 10 GENIC heterozygous 825048628 X 104741856 104741857 G GGTTT 8 GENIC heterozygous 825048629