chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID X,65150714,65150715,T,-,7,GENIC,homozygous,756795200 X,65150963,65150964,A,G,11,GENIC,homozygous,649501072 X,65185984,65185990,AAAAAA,------,6,GENIC,homozygous,756795201 X,65195169,65195170,C,CTT,3,GENIC,homozygous,756795202 X,65195207,65195208,A,-,2,GENIC,homozygous,756795203 X,65199446,65199447,T,C,8,GENIC,homozygous,649501073 X,65199617,65199618,C,A,18,GENIC,possibly homozygous,649501074 X,65199639,65199640,G,A,15,GENIC,homozygous,649501075 X,65199844,65199845,T,C,8,GENIC,homozygous,649501076 X,65199896,65199897,G,C,3,GENIC,homozygous,649501077 X,65200329,65200330,A,G,5,GENIC,homozygous,649501078 X,65200359,65200360,C,T,6,GENIC,homozygous,649501079 X,65200952,65200953,C,G,15,GENIC,homozygous,649501080 X,65201788,65201789,T,C,13,GENIC,homozygous,649501081 X,65201897,65201898,C,T,16,GENIC,homozygous,649501082 X,65202187,65202188,C,A,13,GENIC,homozygous,649501083 X,65202293,65202294,A,G,14,GENIC,homozygous,649501084 X,65202864,65202865,A,G,13,GENIC,homozygous,649501085 X,65203055,65203056,T,TAGTC,12,GENIC,homozygous,756795204 X,65203279,65203280,G,A,14,GENIC,homozygous,649501086 X,65203747,65203748,T,C,16,GENIC,homozygous,649501087 X,65204453,65204459,TGGCTG,------,9,GENIC,homozygous,756795205 X,65204657,65204658,C,T,19,GENIC,homozygous,649501088 X,65204893,65204894,C,T,17,GENIC,homozygous,649501089 X,65205203,65205204,T,C,22,GENIC,homozygous,649501090 X,65205223,65205224,T,C,20,GENIC,homozygous,649501091 X,65205800,65205801,A,AC,8,GENIC,homozygous,756795206 X,65206295,65206296,G,A,11,GENIC,homozygous,649501092 X,65207203,65207204,T,A,10,GENIC,homozygous,649501093 X,65207415,65207416,C,T,8,GENIC,homozygous,649501094 X,65207674,65207675,G,T,11,GENIC,homozygous,649501095 X,65207693,65207694,A,T,8,GENIC,homozygous,649501096 X,65207796,65207797,A,T,12,GENIC,homozygous,649501097 X,65207856,65207857,G,GA,9,GENIC,homozygous,756795207 X,65207971,65207972,A,C,6,GENIC,homozygous,649501098 X,65207983,65207984,T,C,5,GENIC,homozygous,649501099 X,65208128,65208130,AG,--,2,GENIC,homozygous,756795208 X,65208814,65208815,G,A,14,GENIC,homozygous,649501100 X,65209045,65209049,TGGG,----,20,GENIC,homozygous,756795210 X,65209066,65209067,T,C,20,GENIC,homozygous,649501101 X,65209453,65209454,T,C,23,GENIC,homozygous,649501102 X,65209481,65209482,A,G,24,GENIC,homozygous,649501103 X,65209676,65209677,C,T,20,GENIC,homozygous,649501104 X,65209948,65209949,T,C,24,GENIC,homozygous,649501105 X,65210419,65210420,C,T,13,GENIC,homozygous,649501106 X,65210910,65210911,T,C,9,GENIC,homozygous,649501107 X,65211134,65211135,T,C,15,GENIC,homozygous,649501108 X,65211170,65211171,G,A,10,GENIC,homozygous,649501109 X,65211649,65211650,A,T,11,GENIC,homozygous,649501110 X,65211725,65211726,G,C,14,GENIC,homozygous,649501111 X,65211851,65211852,C,T,11,GENIC,homozygous,649501112 X,65211970,65211991,GATGAGGAGGAGGAGGAGGAA,---------------------,4,GENIC,heterozygous,756795211 X,65212024,65212025,A,AAAGG,5,GENIC,homozygous,756795212 X,65212071,65212072,G,A,13,GENIC,homozygous,649501113 X,65212101,65212102,A,G,15,GENIC,homozygous,649501114 X,65212138,65212139,T,TAA,8,GENIC,homozygous,756795213 X,65212455,65212456,A,C,18,GENIC,homozygous,649501115 X,65212510,65212511,G,GTTAAATGGTGGCAATAT,21,GENIC,homozygous,756795214 X,65213001,65213002,T,C,19,GENIC,homozygous,649501116 X,65213017,65213018,T,A,18,GENIC,homozygous,649501117 X,65213381,65213382,T,C,11,GENIC,homozygous,649501118 X,65213765,65213766,A,G,4,GENIC,homozygous,649501119 X,65213921,65213922,A,T,14,GENIC,homozygous,649501120 X,65213949,65213950,G,T,12,GENIC,homozygous,649501121 X,65214035,65214036,C,CTCCAAAACACATTTTTTTTTATTTTTATTTTTTTT,9,GENIC,homozygous,756795215 X,65214131,65214132,T,C,14,GENIC,homozygous,649501122 X,65214916,65214917,G,GA,11,GENIC,homozygous,756795216 X,65215124,65215127,AAA,---,8,GENIC,homozygous,756795217 X,65215138,65215139,G,GA,9,GENIC,homozygous,756795218 X,65215357,65215358,C,G,15,GENIC,homozygous,649501123 X,65215528,65215529,A,-,12,GENIC,homozygous,756795219 X,65215660,65215661,G,A,12,GENIC,homozygous,649501124 X,65215803,65215804,A,G,16,GENIC,homozygous,649501125 X,65216482,65216483,A,AACACACAGACAC,5,GENIC,homozygous,756795220 X,65216822,65216823,T,TTTTTTG,7,GENIC,homozygous,756795221 X,65216830,65216831,T,-,7,GENIC,homozygous,756795222 X,65217312,65217313,G,A,10,GENIC,homozygous,649501126 X,65217618,65217619,A,C,17,GENIC,homozygous,649501127 X,65218234,65218235,C,A,10,GENIC,homozygous,649501128 X,65218332,65218333,A,T,22,GENIC,homozygous,649501129 X,65218425,65218426,A,G,13,GENIC,homozygous,649501130 X,65218491,65218492,T,C,6,GENIC,homozygous,649501131 X,65218672,65218673,A,C,13,GENIC,homozygous,649501132 X,65218683,65218684,T,C,14,GENIC,homozygous,649501133 X,65218980,65218981,G,GTAAATAGTATCC,17,GENIC,homozygous,756795223 X,65219242,65219271,GGGAGGGGAAAAAAAACAAAGATTTGGGA,-----------------------------,14,GENIC,homozygous,756795224 X,65219317,65219318,C,T,15,GENIC,homozygous,649501134 X,65220766,65220767,T,G,5,GENIC,homozygous,649501135 X,65221004,65221005,T,-,11,GENIC,homozygous,756795225 X,65221013,65221014,T,G,13,GENIC,homozygous,649501136 X,65221281,65221282,G,T,5,GENIC,homozygous,649501137 X,65221716,65221717,A,G,8,GENIC,homozygous,649501138 X,65221764,65221765,A,G,9,GENIC,homozygous,649501139 X,65221909,65221910,A,T,4,GENIC,homozygous,649501140 X,65221924,65221925,A,G,5,GENIC,homozygous,649501141 X,65222115,65222116,C,T,19,GENIC,homozygous,649501142 X,65222146,65222147,A,T,18,GENIC,homozygous,649501143 X,65222255,65222256,G,A,10,GENIC,homozygous,649501144 X,65222456,65222457,A,G,11,GENIC,homozygous,649501145 X,65222536,65222537,A,G,19,GENIC,homozygous,649501146 X,65222540,65222541,G,A,18,GENIC,homozygous,649501147 X,65222915,65222916,A,G,17,GENIC,homozygous,649501148 X,65222991,65222992,T,C,11,GENIC,homozygous,649501149 X,65223175,65223176,A,-,13,GENIC,homozygous,756795226 X,65223230,65223231,A,G,12,GENIC,homozygous,649501150 X,65223508,65223509,G,A,12,GENIC,homozygous,649501151 X,65223604,65223605,C,T,9,GENIC,homozygous,649501152 X,65226216,65226217,A,G,11,GENIC,homozygous,649501153 X,65226370,65226371,T,G,15,GENIC,homozygous,649501154 X,65226802,65226803,G,A,16,GENIC,homozygous,649501155 X,65226955,65226956,T,C,22,GENIC,homozygous,649501156 X,65227417,65227418,A,G,14,GENIC,homozygous,649501157 X,65228101,65228102,G,A,8,GENIC,homozygous,649501158 X,65229427,65229434,AGTAGTA,-------,13,GENIC,homozygous,756795227 X,65230212,65230213,G,A,11,GENIC,homozygous,649501159 X,65230326,65230327,T,C,18,GENIC,homozygous,649501160 X,65230569,65230570,C,T,20,GENIC,homozygous,649501161 X,65231036,65231037,G,A,11,GENIC,homozygous,649501162 X,65231266,65231267,C,G,8,GENIC,homozygous,649501163 X,65232995,65232996,A,G,11,GENIC,homozygous,649501164 X,65233250,65233251,A,G,13,GENIC,homozygous,649501165 X,65233258,65233259,T,G,11,GENIC,homozygous,649501166 X,65233507,65233508,C,A,19,GENIC,homozygous,649501167 X,65233677,65233678,C,A,11,GENIC,homozygous,649501168 X,65233800,65233801,A,G,23,GENIC,homozygous,649501169 X,65234004,65234005,C,-,15,GENIC,homozygous,756795228 X,65234012,65234015,AAC,---,14,GENIC,homozygous,756795229 X,65234015,65234016,A,T,14,GENIC,homozygous,649501170 X,65234072,65234073,C,T,13,GENIC,homozygous,649501171 X,65234136,65234137,C,T,15,GENIC,homozygous,649501172 X,65234519,65234520,T,C,22,GENIC,homozygous,649501173 X,65234636,65234645,ACAAACAGC,---------,16,GENIC,homozygous,756795230 X,65234645,65234646,A,ATT,15,GENIC,homozygous,756795231 X,65235044,65235045,A,G,14,GENIC,homozygous,649501174 X,65235126,65235127,G,T,17,GENIC,homozygous,649501175 X,65235168,65235169,T,A,14,GENIC,homozygous,649501176 X,65235237,65235238,G,C,14,GENIC,homozygous,649501177 X,65235685,65235686,T,A,20,GENIC,homozygous,649501178 X,65235716,65235717,A,T,18,GENIC,homozygous,649501179 X,65236121,65236122,C,T,15,GENIC,homozygous,649501180 X,65236134,65236135,C,CTT,16,GENIC,homozygous,756795232 X,65237050,65237051,C,-,19,GENIC,homozygous,756795233 X,65237307,65237308,A,C,4,GENIC,homozygous,649501181 X,65237579,65237580,G,A,7,GENIC,homozygous,649501182 X,65238182,65238183,A,G,5,GENIC,homozygous,649501183 X,65238202,65238203,A,C,6,GENIC,homozygous,649501184 X,65239059,65239060,G,A,8,GENIC,heterozygous,649501185 X,65240866,65240867,T,C,11,GENIC,homozygous,649501186 X,65241145,65241146,C,T,4,GENIC,homozygous,649501187 X,65241147,65241148,C,T,3,GENIC,homozygous,649501188 X,65241152,65241153,A,G,3,GENIC,homozygous,649501189 X,65241154,65241155,C,G,3,GENIC,homozygous,649501190 X,65241162,65241163,C,A,2,GENIC,homozygous,649501191 X,65241891,65241892,C,T,5,GENIC,homozygous,649501192 X,65242112,65242113,C,T,8,GENIC,homozygous,649501193 X,65242164,65242165,C,A,6,GENIC,homozygous,649501194 X,65242215,65242216,C,G,6,GENIC,homozygous,649501195 X,65242478,65242479,G,T,9,GENIC,homozygous,649501196 X,65242518,65242519,C,T,7,GENIC,homozygous,649501197 X,65242529,65242530,T,C,5,GENIC,homozygous,649501198 X,65242629,65242630,T,G,12,GENIC,homozygous,649501199 X,65242896,65242897,G,C,11,GENIC,homozygous,649501200 X,65244075,65244076,G,T,21,GENIC,homozygous,649501201 X,65244758,65244766,GTGTGTGT,--------,2,GENIC,heterozygous,756795234 X,65244760,65244766,GTGTGT,------,2,GENIC,heterozygous,756795235 X,65245117,65245119,GG,--,10,GENIC,homozygous,756795237 X,65245601,65245602,A,T,13,GENIC,homozygous,649501202 X,65245648,65245649,T,TA,13,GENIC,homozygous,756795238 X,65246642,65246643,G,A,9,GENIC,homozygous,649501203 X,65246670,65246671,A,G,11,GENIC,homozygous,649501204 X,65246691,65246692,C,T,11,GENIC,homozygous,649501205 X,65247228,65247229,C,T,13,GENIC,homozygous,649501206 X,65247421,65247422,A,-,11,GENIC,homozygous,756795239 X,65247563,65247564,C,A,15,GENIC,possibly homozygous,649501207 X,65247564,65247565,A,G,15,GENIC,possibly homozygous,649501208 X,65247637,65247638,A,G,7,GENIC,homozygous,649501209 X,65248199,65248200,G,T,21,GENIC,homozygous,649501210 X,65248365,65248366,A,AAT,11,GENIC,homozygous,756795240 X,65248854,65248855,A,G,16,GENIC,homozygous,649501211 X,65248960,65248961,A,-,26,GENIC,homozygous,756795241 X,65249011,65249012,A,C,21,GENIC,homozygous,649501212 X,65249217,65249218,C,-,11,GENIC,homozygous,756795242 X,65249374,65249375,C,T,15,GENIC,homozygous,649501213 X,65249377,65249378,A,T,15,GENIC,homozygous,649501214 X,65249570,65249571,G,A,10,GENIC,homozygous,649501215 X,65249594,65249595,G,A,9,GENIC,homozygous,649501216 X,65250637,65250638,G,A,6,GENIC,homozygous,649501217 X,65250883,65250884,C,T,8,GENIC,homozygous,649501218 X,65250889,65250890,G,C,8,GENIC,homozygous,649501219 X,65250943,65250944,C,CTA,4,GENIC,homozygous,756795243 X,65251164,65251165,A,G,11,GENIC,homozygous,649501220 X,65251401,65251402,G,T,15,GENIC,homozygous,649501221 X,65251899,65251900,A,G,13,GENIC,homozygous,649501222 X,65252303,65252304,T,G,6,GENIC,homozygous,649501223 X,65252327,65252328,C,CAGGGCCTTGCGCTTGCT,6,GENIC,homozygous,756795244 X,65252335,65252336,C,T,6,GENIC,homozygous,649501224 X,65252605,65252606,A,ATG,11,GENIC,homozygous,756795245 X,65252908,65252909,C,A,8,GENIC,homozygous,649501225 X,65252981,65252982,G,GTGTGTGTGTGTGTGTC,9,GENIC,homozygous,756795246 X,65253041,65253042,C,CAT,6,GENIC,homozygous,756795247 X,65253987,65253988,C,A,16,GENIC,homozygous,649501226 X,65257240,65257241,C,CT,11,GENIC,homozygous,756795248 X,65257397,65257398,C,CCTATGTACTGCACTTATCTACAATTTAGT,9,GENIC,homozygous,756795249 X,65259250,65259251,C,CGT,3,GENIC,homozygous,756795250 X,65265795,65265796,C,CTCTG,6,GENIC,heterozygous,756795251 X,65269452,65269453,C,-,6,GENIC,homozygous,756795252 X,65272461,65272462,T,C,13,GENIC,homozygous,649501227 X,65273124,65273125,A,G,15,GENIC,homozygous,649501228 X,65273901,65273902,G,GTCTCTCTCTCTC,4,GENIC,homozygous,756795253 X,65274821,65274822,G,-,14,GENIC,homozygous,756795254 X,65274840,65274841,G,-,14,GENIC,homozygous,756795255 X,65274846,65274847,C,T,15,GENIC,homozygous,649501229 X,65277002,65277003,A,G,23,GENIC,homozygous,649501230 X,65277152,65277160,AGAGAGAG,--------,5,GENIC,homozygous,756795256 X,65278942,65278943,T,TA,6,GENIC,homozygous,756795258 X,65279333,65279334,T,C,11,GENIC,homozygous,649501231 X,65280674,65280675,G,A,6,GENIC,homozygous,649501232 X,65280730,65280731,A,AGAG,2,GENIC,homozygous,756795260 X,65281315,65281321,ATATAT,------,2,GENIC,heterozygous,756795261 X,65281317,65281321,ATAT,----,2,GENIC,heterozygous,756795262 X,65281924,65281934,GTGTGTGTGT,----------,5,GENIC,homozygous,756795263 X,65284490,65284491,T,C,6,GENIC,homozygous,649501233 X,65285695,65285699,ATAT,----,12,GENIC,homozygous,756795265 X,65285709,65285710,A,G,16,GENIC,homozygous,649501234 X,65285827,65285828,T,A,6,GENIC,homozygous,649501235 X,65286026,65286027,T,C,15,GENIC,homozygous,649501236 X,65286666,65286667,G,GT,14,GENIC,homozygous,756795266 X,65286880,65286881,C,T,11,GENIC,homozygous,649501237 X,65287413,65287414,T,C,10,GENIC,homozygous,649501238 X,65287791,65287792,A,G,13,GENIC,homozygous,649501239 X,65288933,65288934,G,A,21,GENIC,homozygous,649501240 X,65289058,65289059,G,A,19,GENIC,homozygous,649501241 X,65289572,65289573,G,T,12,GENIC,homozygous,649501242 X,65289781,65289782,T,C,21,GENIC,homozygous,649501243 X,65291387,65291388,G,GA,17,GENIC,homozygous,756795267 X,65292546,65292547,A,-,12,GENIC,homozygous,756795268 X,65292802,65292803,A,G,10,GENIC,homozygous,649501244 X,65293713,65293714,C,T,14,GENIC,homozygous,649501245 X,65294312,65294313,G,T,6,GENIC,homozygous,649501246 X,65294314,65294315,G,C,6,GENIC,homozygous,649501247 X,65294317,65294318,A,G,6,GENIC,homozygous,649501248 X,65294319,65294320,A,T,7,GENIC,homozygous,649501249 X,65294628,65294686,ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT,----------------------------------------------------------,10,GENIC,homozygous,756795269 X,65294863,65294864,G,GA,13,GENIC,heterozygous,756795270 X,65295541,65295542,T,C,14,GENIC,homozygous,649501250 X,65296184,65296199,ATATGATACAAAATT,---------------,19,GENIC,homozygous,756795271 X,65296889,65296891,AT,--,12,GENIC,heterozygous,756795272 X,65297612,65297613,A,G,16,GENIC,homozygous,649501251 X,65297909,65297912,GAA,---,5,GENIC,homozygous,756795273 X,65298512,65298513,C,CAA,6,GENIC,heterozygous,756795274 X,65298835,65298836,T,C,18,GENIC,homozygous,649501252 X,65300566,65300567,G,A,20,GENIC,homozygous,649501253 X,65302357,65302358,C,CA,14,GENIC,homozygous,756795275 X,65303348,65303349,T,A,15,GENIC,homozygous,649501254 X,65304128,65304129,A,G,8,GENIC,homozygous,649501255 X,65305226,65305227,G,A,6,GENIC,homozygous,649501256 X,65305772,65305773,G,A,16,GENIC,homozygous,649501257 X,65306033,65306034,T,A,9,GENIC,homozygous,649501258 X,65307796,65307797,A,C,9,GENIC,homozygous,649501259 X,65308777,65308778,T,TACCATA,20,GENIC,homozygous,756795276 X,65309478,65309479,T,C,10,GENIC,homozygous,649501260 X,65309945,65309946,T,C,18,GENIC,homozygous,649501261 X,65309994,65309995,G,A,21,GENIC,homozygous,649501262 X,65310129,65310130,A,G,15,GENIC,homozygous,649501263 X,65310167,65310168,G,-,19,GENIC,homozygous,756795277 X,65310590,65310591,A,ATTTGTATAC,19,GENIC,homozygous,756795278 X,65310594,65310595,G,T,16,GENIC,homozygous,649501264 X,65310597,65310598,T,TA,19,GENIC,homozygous,756795279 X,65310826,65310827,C,G,11,GENIC,homozygous,649501265 X,65310864,65310865,A,G,16,GENIC,homozygous,649501266 X,65310980,65310981,C,T,15,GENIC,homozygous,649501267 X,65311291,65311292,T,C,12,GENIC,homozygous,649501268 X,65311360,65311361,A,G,9,GENIC,homozygous,649501269 X,65311671,65311672,T,G,24,GENIC,homozygous,649501270 X,65311791,65311792,A,-,17,GENIC,homozygous,756795280 X,65311885,65311886,T,A,9,GENIC,homozygous,649501271 X,65312284,65312285,C,T,14,GENIC,homozygous,649501272 X,65312403,65312404,C,T,16,GENIC,homozygous,649501273 X,65313146,65313147,C,T,15,GENIC,homozygous,649501274 X,65313190,65313191,T,C,12,GENIC,homozygous,649501275 X,65314065,65314081,GTGCACACACAATCAT,----------------,18,GENIC,homozygous,756795281 X,65314212,65314213,T,C,7,GENIC,homozygous,649501276 X,65314774,65314775,C,A,7,GENIC,homozygous,649501277 X,65316075,65316076,C,T,14,GENIC,homozygous,649501278 X,65317666,65317667,G,C,16,GENIC,homozygous,649501279 X,65317904,65317905,T,A,11,GENIC,homozygous,649501280 X,65318537,65318538,A,AGTGTGTGT,6,GENIC,homozygous,756795283 X,65320545,65320546,T,TA,15,GENIC,homozygous,756795284 X,65321137,65321138,T,-,16,GENIC,possibly homozygous,756795285 X,65322222,65322223,C,CA,11,GENIC,homozygous,756795286 X,65322411,65322412,G,T,18,GENIC,homozygous,649501281 X,65322589,65322590,C,T,12,GENIC,homozygous,649501282 X,65322590,65322591,T,TTC,12,GENIC,homozygous,756795287 X,65323913,65323914,T,C,9,GENIC,homozygous,649501283 X,65324633,65324634,A,G,11,GENIC,homozygous,649501284 X,65326599,65326600,T,TC,9,GENIC,homozygous,756795288 X,65326608,65326609,G,A,9,GENIC,homozygous,649501285