chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
96165601561656016TG3GENIChomozygous982849277
96165636461656365TA9GENIChomozygous982849278
96165719261657193AC12GENIChomozygous982849279
96165763461657635GT17GENIChomozygous982849280
96165770661657707AG20GENIChomozygous982849281
96165808461658085TC16GENIChomozygous982849282
96165825361658254TA20GENIChomozygous982849283
96165866361658664CT29GENIChomozygous982849284
96165934361659344CT10GENIChomozygous982849285
96165963961659640GT3GENIChomozygous982849286
96165976861659769GA11GENIChomozygous982849287
96166026961660270GC17GENIChomozygous982849288
96166030661660307CT23GENIChomozygous982849289
96166030961660310AC25GENIChomozygous982849290
96166245961662460GT31GENIChomozygous982849291
96166317561663176TA19GENIChomozygous982849292
96166372461663725CT21GENIChomozygous982849293
96166403061664031CG31GENIChomozygous982849294
96166420861664209AG17GENIChomozygous982849295
96166450461664505AG18GENIChomozygous982849296
96166456461664565TG5GENICheterozygous982849297
96166519561665196AG2GENIChomozygous982849298
96166549661665497CA15GENIChomozygous982849299
96166623861666239CT19GENIChomozygous982849300
96166770061667701AG7GENIChomozygous982849301
96167204061672041CT5GENIChomozygous982849302
96167204261672043CT3GENIChomozygous982849303
96167243961672440CT28GENIChomozygous982849304
96167248561672486AG26GENIChomozygous982849305
96167254061672541CT20GENIChomozygous982849306
96167279361672794GA28GENIChomozygous982849307
96167308661673087GC15GENIChomozygous982849308
96167371461673715GA17GENIChomozygous982849309
96167396661673967TC17GENIChomozygous982849310
96167438861674389GT19GENIChomozygous982849311
96167473161674732CT21GENIChomozygous982849312
96167481661674817AT24GENIChomozygous982849313
96167532561675326CT32GENIChomozygous982849314
96167582361675824AC16GENIChomozygous982849315
96167582461675825GA16GENIChomozygous982849316