chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
96165601561656016TG29GENIChomozygous790506069
96165636461656365TA29GENIChomozygous790506070
96165719261657193AC14GENIChomozygous790506071
96165763461657635GT18GENIChomozygous790506072
96165770661657707AG23GENIChomozygous790506073
96165808461658085TC15GENIChomozygous790506074
96165825361658254TA19GENICpossibly homozygous790506075
96165866361658664CT30GENIChomozygous790506076
96165934361659344CT21GENIChomozygous790506077
96165937861659379GA17GENIChomozygous790506078
96165976861659769GA16GENICpossibly homozygous790506079
96166026961660270GC15GENIChomozygous790506080
96166030661660307CT18GENIChomozygous790506081
96166030961660310AC18GENIChomozygous790506082
96166205761662058TC13GENIChomozygous790506083
96166245961662460GT22GENIChomozygous790506084
96166317561663176TA13GENIChomozygous790506085
96166372461663725CT24GENIChomozygous790506086
96166403061664031CG16GENIChomozygous790506087
96166420861664209AG21GENIChomozygous790506088
96166450461664505AG19GENIChomozygous790506089
96166518461665185GA20GENICheterozygous790506090
96166519461665195AG17GENICheterozygous790506091
96166519561665196AG15GENICheterozygous790506092
96166549661665497CA34GENIChomozygous790506093
96166623861666239CT35GENIChomozygous790506094
96166770061667701AG25GENIChomozygous790506095
96166793661667937GA4GENIChomozygous790506096
96166891261668913GC24GENICheterozygous790506097
96167150461671505TC29GENICheterozygous790506098
96167152661671527AG24GENICheterozygous790506099
96167243961672440CT20GENIChomozygous790506100
96167248561672486AG19GENIChomozygous790506101
96167254061672541CT28GENIChomozygous790506102
96167279361672794GA12GENIChomozygous790506103
96167308661673087GC14GENIChomozygous790506104
96167327961673280AG17GENICheterozygous790506105
96167371461673715GA16GENIChomozygous790506106
96167396661673967TC30GENIChomozygous790506107
96167438861674389GT20GENIChomozygous790506108
96167473161674732CT35GENIChomozygous790506109
96167481661674817AT26GENIChomozygous790506110
96167511361675114CT24GENIChomozygous790506111
96167532561675326CT19GENIChomozygous790506112
96167568761675688CT10GENIChomozygous790506113
96167569361675694TC10GENIChomozygous790506114