chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 8,65627427,65627428,C,G,31,GENIC,homozygous,973069934 8,65632263,65632264,T,G,22,GENIC,homozygous,973069935