chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 8,117921798,117921799,C,CA,7,GENIC,heterozygous,731486646 8,117922028,117922029,G,GCA,9,GENIC,possibly homozygous,731486648 8,117922347,117922348,G,GA,6,GENIC,heterozygous,731486649 8,117936925,117936926,G,GT,16,GENIC,heterozygous,731486650 8,117936925,117936926,G,GTT,16,GENIC,heterozygous,731486651 8,117937084,117937085,G,C,31,GENIC,homozygous,602072377 8,117937113,117937114,G,A,33,GENIC,homozygous,602072378 8,117937599,117937600,T,C,36,GENIC,homozygous,602072379 8,117938840,117938841,C,A,31,GENIC,homozygous,603634674 8,117938845,117938846,G,-,32,GENIC,homozygous,731486652 8,117938987,117938989,TC,--,30,GENIC,homozygous,731486653 8,117945917,117945919,GC,--,17,GENIC,homozygous,731486654 8,117947824,117947825,T,C,17,GENIC,homozygous,603634675 8,117947828,117947829,T,C,16,GENIC,homozygous,603634676 8,117948034,117948035,T,C,30,GENIC,homozygous,602072380 8,117948142,117948143,T,C,20,GENIC,homozygous,602072381 8,117948689,117948690,A,-,24,GENIC,homozygous,731486655 8,117951292,117951293,G,GAGAAAAAAAA,9,GENIC,homozygous,731486656 8,117952318,117952319,G,T,15,GENIC,possibly homozygous,602072382 8,117952320,117952321,T,C,20,GENIC,heterozygous,603634677 8,117952344,117952349,GGGCC,-----,27,GENIC,heterozygous,731486657 8,117952745,117952749,AATG,----,22,GENIC,homozygous,731486658 8,117954073,117954074,C,T,19,GENIC,homozygous,602072383 8,117954373,117954374,A,ATGTTCTGTTCTGTTC,10,GENIC,homozygous,731486660 8,117956787,117956788,T,TTAGC,9,GENIC,homozygous,731486661 8,117956795,117956796,C,G,9,GENIC,homozygous,603634678 8,117960587,117960588,G,A,21,GENIC,homozygous,602072384 8,117960691,117960694,GGG,---,24,GENIC,homozygous,731486662 8,117962115,117962116,A,G,19,GENIC,homozygous,602072385 8,117963389,117963390,A,ACAT,12,GENIC,homozygous,731486663 8,117963396,117963397,T,TA,12,GENIC,homozygous,731486664 8,117963462,117963463,T,-,23,GENIC,homozygous,731486665 8,117963771,117963772,A,G,37,GENIC,homozygous,602072386 8,117965628,117965632,TGTG,----,14,GENIC,heterozygous,731486666 8,117965630,117965632,TG,--,14,GENIC,heterozygous,731486667 8,117965673,117965674,G,C,24,GENIC,possibly homozygous,602072387 8,117967917,117967920,AAA,---,10,GENIC,heterozygous,731486668 8,117968702,117968703,T,G,9,GENIC,homozygous,602072388 8,117969150,117969151,T,C,8,GENIC,homozygous,602072389 8,117969446,117969447,A,G,14,GENIC,homozygous,602072390 8,117969914,117969915,T,TG,18,GENIC,homozygous,731486669 8,117970758,117970759,C,CT,21,GENIC,heterozygous,731486670 8,117970758,117970759,C,CTT,21,GENIC,heterozygous,731486671 8,117972274,117972275,T,-,24,GENIC,homozygous,731486672