chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 8 63934242 63934243 G GT 20 GENIC possibly homozygous 726117884 8 63934456 63934458 CC -- 7 GENIC heterozygous 726117885 8 63934457 63934458 C - 7 GENIC heterozygous 726117886 8 63937296 63937297 A T 31 GENIC homozygous 595176176 8 63940718 63940719 G GAAAAA 10 GENIC heterozygous 726117887 8 63946256 63946257 C CTT 20 GENIC heterozygous 726117889 8 63955033 63955034 G GAA 9 GENIC heterozygous 726117890 8 63960022 63960023 A AT 3 GENIC homozygous 726117891 8 63960679 63960680 G GAAAAAAAA 10 GENIC heterozygous 726117893 8 63960680 63960681 A - 10 GENIC heterozygous 726117892 8 63975461 63975462 A G 26 GENIC homozygous 595176177 8 63986642 63986644 AA -- 11 GENIC heterozygous 726117894 8 63995402 63995403 C CA 13 GENIC heterozygous 726117902 8 63995403 63995406 AAA --- 13 GENIC heterozygous 726117900 8 63995405 63995406 A - 13 GENIC heterozygous 726117901 8 63998341 63998343 CG -- 5 GENIC heterozygous 726117904 8 64000849 64000852 CTA --- 4 GENIC homozygous 726117905 8 64000894 64000895 C - 5 GENIC homozygous 726117906 8 64000896 64000897 C CAAT 5 GENIC homozygous 726117907 8 64000900 64000902 AG -- 5 GENIC homozygous 726117908 8 64004126 64004128 AC -- 5 GENIC heterozygous 726117911 8 64007174 64007175 G GAAAA 20 GENIC heterozygous 726117916 8 64007178 64007179 A - 20 GENIC heterozygous 726117915 8 64008974 64008975 A AGT 2 GENIC homozygous 726117918 8 64012176 64012181 AATGA ----- 28 GENIC heterozygous 726117920 8 64013141 64013145 GATA ---- 2 GENIC homozygous 726117922 8 64020455 64020456 C CCACACACA 8 GENIC heterozygous 726117926 8 64020464 64020466 CA -- 8 GENIC heterozygous 726117925 8 64023213 64023214 C CTT 14 GENIC possibly homozygous 726117928 8 64023213 64023214 C CTTTT 14 GENIC heterozygous 726117929 8 64025610 64025611 G GGTTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTT 20 GENIC homozygous 726117931 8 64025613 64025614 C CTAGCAAG 19 GENIC homozygous 726117932