chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 8,63934242,63934243,G,GT,20,GENIC,possibly homozygous,726117884 8,63934456,63934458,CC,--,7,GENIC,heterozygous,726117885 8,63934457,63934458,C,-,7,GENIC,heterozygous,726117886 8,63937296,63937297,A,T,31,GENIC,homozygous,595176176 8,63940718,63940719,G,GAAAAA,10,GENIC,heterozygous,726117887 8,63946256,63946257,C,CTT,20,GENIC,heterozygous,726117889 8,63955033,63955034,G,GAA,9,GENIC,heterozygous,726117890 8,63960022,63960023,A,AT,3,GENIC,homozygous,726117891 8,63960679,63960680,G,GAAAAAAAA,10,GENIC,heterozygous,726117893 8,63960680,63960681,A,-,10,GENIC,heterozygous,726117892 8,63975461,63975462,A,G,26,GENIC,homozygous,595176177 8,63986642,63986644,AA,--,11,GENIC,heterozygous,726117894 8,63995402,63995403,C,CA,13,GENIC,heterozygous,726117902 8,63995403,63995406,AAA,---,13,GENIC,heterozygous,726117900 8,63995405,63995406,A,-,13,GENIC,heterozygous,726117901 8,63998341,63998343,CG,--,5,GENIC,heterozygous,726117904 8,64000849,64000852,CTA,---,4,GENIC,homozygous,726117905 8,64000894,64000895,C,-,5,GENIC,homozygous,726117906 8,64000896,64000897,C,CAAT,5,GENIC,homozygous,726117907 8,64000900,64000902,AG,--,5,GENIC,homozygous,726117908 8,64004126,64004128,AC,--,5,GENIC,heterozygous,726117911 8,64007174,64007175,G,GAAAA,20,GENIC,heterozygous,726117916 8,64007178,64007179,A,-,20,GENIC,heterozygous,726117915 8,64008974,64008975,A,AGT,2,GENIC,homozygous,726117918 8,64012176,64012181,AATGA,-----,28,GENIC,heterozygous,726117920 8,64013141,64013145,GATA,----,2,GENIC,homozygous,726117922 8,64020455,64020456,C,CCACACACA,8,GENIC,heterozygous,726117926 8,64020464,64020466,CA,--,8,GENIC,heterozygous,726117925 8,64023213,64023214,C,CTT,14,GENIC,possibly homozygous,726117928 8,64023213,64023214,C,CTTTT,14,GENIC,heterozygous,726117929 8,64025610,64025611,G,GGTTGGGGATTTAGCTCAGTGGTAGAGCGCTT,20,GENIC,homozygous,726117931 8,64025613,64025614,C,CTAGCAAG,19,GENIC,homozygous,726117932