chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 8 117047707 117047708 G GA 16 GENIC possibly homozygous 723170786 8 117054541 117054542 G GTTT 21 GENIC heterozygous 723170788 8 117070774 117070775 T A 18 GENIC homozygous 588723157