chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 8,117047707,117047708,G,GA,16,GENIC,possibly homozygous,723170786 8,117054541,117054542,G,GTTT,21,GENIC,heterozygous,723170788 8,117070774,117070775,T,A,18,GENIC,homozygous,588723157