chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
826810222681023TA10GENIChomozygous604076654
826819802681981TG32GENIChomozygous577039818
826824252682426TG16GENIChomozygous604076655
826827532682754T-16GENIChomozygous716634787
826831832683184CT18GENIChomozygous604076656
826839712683972TC15GENIChomozygous577039819
826840892684090TG22GENIChomozygous577039820
826843192684320CT12GENIChomozygous604076657
826844202684421GA13GENIChomozygous604076658
826848012684802CCAA2GENIChomozygous716634788
826848072684808TTTA2GENIChomozygous716634789
826848092684810TTAA4GENIChomozygous716634790
826848102684811GA4GENIChomozygous604076659
826848982684899TA23GENIChomozygous604076660
826849082684909TG21GENIChomozygous604076661
826849112684912GA21GENIChomozygous604076662
826850182685019CT16GENICpossibly homozygous577039821
826864892686490CG13GENIChomozygous577039822
826890492689050CCT12GENIChomozygous716634791
826890642689069TTTTT-----13GENIChomozygous716634793
826893082689309TC21GENIChomozygous577039823
826902662690267CT11GENIChomozygous577039824
826913362691337CCTTT12GENIChomozygous716634795
826916102691611C-12GENIChomozygous716634796
826918612691862AAT8GENIChomozygous716634797
826936382693639G-6GENIChomozygous716634798
826938252693826CG12GENIChomozygous604076663
826941252694126C-12GENIChomozygous716634799
826944932694494CT22GENIChomozygous604076664
826946482694649AAT15GENIChomozygous716634800
826953212695322CG21GENIChomozygous604076665
826956362695637CT9GENIChomozygous604076666
826959492695950GA22GENICpossibly homozygous604076667
826960972696098TC9GENIChomozygous604076668
826970242697025CA8GENIChomozygous604076669
826976652697673TATTTATT--------5GENIChomozygous716634803
826979702697971TA10GENIChomozygous577039825
827004192700420CT19GENIChomozygous604076670
827013902701391GA28GENIChomozygous604076671
827026552702656GGT18GENIChomozygous716634804
827040642704065AT16GENIChomozygous604076672
827069982706999TC18GENIChomozygous604076673
827079192707920T-23GENIChomozygous716634805
827080192708020A-22GENIChomozygous716634806
827081112708112C-5GENIChomozygous716634807
827081132708115GC--1GENIChomozygous716634809
827086492708650A-11GENIChomozygous716634810
827090182709020TA--1GENIChomozygous716634811
827091772709178TA3GENIChomozygous604076674
827105422710544TA--5GENIChomozygous716634812
827112932711294CT16GENIChomozygous604076675