chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 7,117507800,117507801,A,G,17,GENIC,homozygous,525961140 7,117507811,117507813,TA,--,11,GENIC,homozygous,692558851