chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 6322510 6322511 C G 4 GENIC homozygous 1000453135 6 6322617 6322618 G A 4 GENIC homozygous 1000453136