chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 6,6322510,6322511,C,G,4,GENIC,homozygous,1000453135 6,6322617,6322618,G,A,4,GENIC,homozygous,1000453136