chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 6322510 6322511 C G 27 GENIC homozygous 993839926 6 6322617 6322618 G A 33 GENIC homozygous 993839927