chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
6791055791056AG26GENIChomozygous972687644
6791394791395GA4GENIChomozygous972687645
6792850792851GA23GENIChomozygous972687646
6796209796210CT26GENIChomozygous972687647
6799645799646CA26GENICpossibly homozygous972687648
6799812799813CG20GENIChomozygous972687649
6800023800024GT17GENIChomozygous972687650
6800539800540CA20GENIChomozygous972687651
6800579800580TC18GENIChomozygous972687652
6801133801134AG16GENIChomozygous972687653
6801246801247CT28GENIChomozygous972687654
6801272801273GA31GENIChomozygous972687655
6801589801590GT15GENIChomozygous972687656
6801676801677GA10GENIChomozygous972687657
6802302802303CG6GENIChomozygous972687658
6802484802485TC22GENIChomozygous972687659
6802507802508AG20GENIChomozygous972687660
6802668802669TC16GENIChomozygous972687661
6802968802969GA19GENIChomozygous972687662
6803044803045CT23GENIChomozygous972687663
6803059803060AG23GENIChomozygous972687664
6803155803156CT24GENIChomozygous972687665
6803285803286TC13GENIChomozygous972687666
6803587803588GT25GENIChomozygous972687667
6803770803771GT20GENIChomozygous972687668
6803916803917CT17GENIChomozygous972687669
6804099804100TC16GENIChomozygous972687670
6804392804393TG32GENIChomozygous972687671
6804493804494GA21GENIChomozygous972687672
6805070805071TC23GENIChomozygous972687673
6805599805600CT16GENIChomozygous972687674
6805758805759GA11GENIChomozygous972687675
6806045806046TC32GENIChomozygous972687676
6806319806320AG17GENIChomozygous972687677
6806468806469AG31GENIChomozygous972687678
6806491806492CT37GENIChomozygous972687679
6807102807103GA24GENIChomozygous972687680
6807379807380CA20GENIChomozygous972687681
6807434807435AG21GENIChomozygous972687682
6808688808689TC25GENIChomozygous972687683
6809683809684GA23GENIChomozygous972687684
6809989809990GA30GENICpossibly homozygous972687685
6810726810727CA22GENIChomozygous972687686
6811173811174AT27GENIChomozygous972687687
6812489812490TC14GENIChomozygous972687688
6812513812514AG20GENIChomozygous972687689
6812515812516AG20GENIChomozygous972687690
6813469813470GT27GENIChomozygous972687691
6814842814843CT22GENIChomozygous972687692
6815381815382AG27GENIChomozygous972687693
6817947817948GA29GENIChomozygous972687694
6818020818021GA25GENIChomozygous972687695
6819472819473AG31GENIChomozygous972687696
6820106820107CT24GENIChomozygous972687697
6820519820520TA24GENIChomozygous972687698
6821953821954AG29GENIChomozygous972687699
6821980821981TC30GENIChomozygous972687700
6822146822147TG12GENIChomozygous972687701
6823396823397CT12GENIChomozygous972687702
6823511823512TG12GENIChomozygous972687703
6823672823673TC23GENIChomozygous972687704
6824748824749TG23GENIChomozygous972687705
6825157825158AG16GENIChomozygous972687706
6825379825380TG18GENIChomozygous972687707
6825890825891AG26GENIChomozygous972687708
6826170826171AG13GENIChomozygous972687709
6826729826730AG31GENIChomozygous972687710
6826812826813GA29GENIChomozygous972687711
6826934826935TC19GENIChomozygous972687712
6826958826959CT16GENIChomozygous972687713
6827087827088GA31GENIChomozygous972687714
6827270827271AC22GENIChomozygous972687715
6828209828210GA20GENIChomozygous972687716
6829800829801TC24GENIChomozygous972687717
6829976829977TC30GENIChomozygous972687718
6830063830064TC25GENIChomozygous972687719
6830432830433GA23GENICpossibly homozygous972687720
6830439830440TG25GENIChomozygous972687721
6830690830691TC23GENIChomozygous972687722
6830802830803GA25GENIChomozygous972687723
6831054831055AC25GENICpossibly homozygous972687724
6831998831999CT30GENIChomozygous972687725
6832310832311AG31GENIChomozygous972687726
6834453834454AG30GENIChomozygous972687727
6834975834976GA20GENIChomozygous972687728
6836758836759AG25GENIChomozygous972687729
6836918836919CG23GENIChomozygous972687730
6837065837066TC2GENIChomozygous972687731
6837177837178AT6GENIChomozygous972687732
6837317837318CT37GENIChomozygous972687733
6837339837340CT39GENIChomozygous972687734
6837383837384GA27GENIChomozygous972687735
6837581837582TG29GENIChomozygous972687736
6837583837584TG28GENIChomozygous972687737
6837668837669AG24GENIChomozygous972687738
6837671837672GA23GENIChomozygous972687739
6837677837678TC22GENIChomozygous972687740
6837825837826CT29GENIChomozygous972687741
6837845837846TC23GENIChomozygous972687742
6837868837869TC22GENIChomozygous972687743
6837944837945CT12GENIChomozygous972687744
6838427838428AG14GENIChomozygous972687745
6838614838615AT18GENIChomozygous972687746
6840606840607AG13GENIChomozygous972687747
6843889843890CT20GENIChomozygous972687748
6846276846277TC27GENIChomozygous972687749
6846543846544GA17GENIChomozygous972687750
6847007847008CG14GENIChomozygous972687751
6847295847296AG22GENIChomozygous972687752
6847504847505GT28GENIChomozygous972687753
6847563847564GA36GENICpossibly homozygous972687754
6847574847575AG34GENICpossibly homozygous972687755
6847605847606AG30GENIChomozygous972687756
6847630847631AT29GENICpossibly homozygous972687757
6847712847713AG20GENIChomozygous972687758
6847806847807AG23GENIChomozygous972687759
6847844847845AG26GENIChomozygous972687760
6848017848018GA19GENIChomozygous972687761
6848102848103GC3GENIChomozygous972687762
6848104848105GC3GENIChomozygous972687763
6848106848107GC3GENIChomozygous972687764
6848108848109GC2GENIChomozygous972687765
6848110848111GC2GENIChomozygous972687766
6848112848113GC2GENIChomozygous972687767
6848225848226AG17GENIChomozygous972687768
6848249848250TA18GENIChomozygous972687769
6848769848770GA21GENIChomozygous972687770
6848921848922AG33GENIChomozygous972687771
6849184849185AG31GENIChomozygous972687772
6849307849308CT22GENIChomozygous972687773
6849346849347GA21GENIChomozygous972687774
6849513849514CT20GENIChomozygous972687775
6849760849761GT15GENIChomozygous972687776
6850040850041TC8GENIChomozygous972687777
6850902850903AG27GENIChomozygous972687778
6851161851162TG29GENIChomozygous972687779
6851763851764TG3GENIChomozygous972687780
6852001852002CT27GENIChomozygous972687781
6852144852145AC30GENIChomozygous972687782
6852300852301TA29GENIChomozygous972687783
6852543852544GA25GENIChomozygous972687784
6852690852691CT28GENIChomozygous972687785
6853113853114GA12GENIChomozygous972687786
6853528853529TC15GENIChomozygous972687787
6854230854231CG12GENIChomozygous972687788
6854501854502AG17GENIChomozygous972687789
6854552854553TC17GENIChomozygous972687790
6854587854588TC20GENIChomozygous972687791
6854949854950TC17GENIChomozygous972687792
6855062855063CT17GENIChomozygous972687793
6855690855691CT25GENIChomozygous972687794
6856242856243TC9GENIChomozygous972687795
6856665856666CT16GENIChomozygous972687796
6856908856909AG20GENIChomozygous972687797
6857153857154CT22GENIChomozygous972687798
6857405857406TC22GENIChomozygous972687799
6858435858436CT11GENIChomozygous972687800
6858463858464TC7GENIChomozygous972687801
6858471858472TC6GENIChomozygous972687802
6858498858499CT7GENIChomozygous972687803
6859806859807GA17GENIChomozygous972687804
6860029860030AT23GENIChomozygous972687805
6860661860662TA16GENIChomozygous972687806
6862156862157TC28GENIChomozygous972687807
6864080864081GA17GENIChomozygous972687808
6864412864413TC22GENIChomozygous972687809
6864659864660CT29GENIChomozygous972687810
6864885864886CT20GENIChomozygous972687811
6865290865291CT12GENIChomozygous972687812
6865578865579AC24GENIChomozygous972687813
6865582865583TC24GENIChomozygous972687814
6865615865616AG23GENIChomozygous972687815
6865997865998CT19GENIChomozygous972687816
6865999866000TG19GENIChomozygous972687817
6866317866318GA18GENIChomozygous972687818
6867798867799AG24GENIChomozygous972687819
6868228868229CT9GENIChomozygous972687820
6868458868459GA26GENIChomozygous972687821
6868557868558CT32GENIChomozygous972687822
6869938869939GC23GENIChomozygous972687823
6870890870891GC25GENIChomozygous972687824
6870978870979TC21GENIChomozygous972687825
6871275871276CT24GENIChomozygous972687826
6871455871456GA15GENICpossibly homozygous972687827
6872265872266CT18GENIChomozygous972687828
6873240873241AG23GENIChomozygous972687829
6873475873476GA19GENIChomozygous972687830
6873528873529GA24GENIChomozygous972687831
6877583877584TC17GENIChomozygous972687832
6877629877630TG18GENIChomozygous972687833
6877664877665AG23GENIChomozygous972687834
6877801877802CG26GENIChomozygous972687835
6877802877803AC26GENIChomozygous972687836
6878598878599GA26GENIChomozygous972687837
6878850878851GC23GENIChomozygous972687838
6879118879119AC15GENICpossibly homozygous972687839
6879591879592TA32GENIChomozygous972687840
6879816879817CA28GENIChomozygous972687841
6879879879880TC26GENIChomozygous972687842
6879910879911CA23GENIChomozygous972687843
6880201880202TC27GENIChomozygous972687844
6880207880208AC26GENIChomozygous972687845
6880685880686GA24GENIChomozygous972687846
6880918880919GA19GENIChomozygous972687847
6880919880920TA19GENIChomozygous972687848
6882093882094CG19GENIChomozygous972687849
6882159882160AG16GENIChomozygous972687850
6882620882621AT18GENIChomozygous972687851
6882725882726AG18GENIChomozygous972687852
6883259883260TC9GENIChomozygous972687853
6883344883345TC7GENIChomozygous972687854
6883629883630AG15GENIChomozygous972687855
6883679883680AG13GENIChomozygous972687856
6883853883854GT26GENIChomozygous972687857
6884299884300TC23GENIChomozygous972687858
6884462884463GA26GENIChomozygous972687859
6884557884558TC26GENIChomozygous972687860
6885115885116CT44GENIChomozygous972687861
6885951885952AG28GENIChomozygous972687862
6886082886083GA38GENIChomozygous972687863
6886595886596TA23GENIChomozygous972687864
6886963886964TC35GENIChomozygous972687865
6887279887280AC23GENIChomozygous972687866
6887609887610CT25GENIChomozygous972687867
6887743887744AG27GENICpossibly homozygous972687868
6888118888119GA24GENIChomozygous972687869
6888617888618GA21GENIChomozygous972687870
6888707888708AC34GENIChomozygous972687871
6888995888996CT32GENIChomozygous972687872
6889270889271GA31GENIChomozygous972687873
6889309889310TC30GENIChomozygous972687874
6889333889334CA29GENIChomozygous972687875
6889554889555AG23GENIChomozygous972687876
6890222890223CA28GENIChomozygous972687877
6890455890456TG19GENIChomozygous972687878
6890629890630AG25GENIChomozygous972687879
6890903890904AG22GENIChomozygous972687880
6891391891392AG29GENIChomozygous972687881
6891418891419CT28GENIChomozygous972687882
6891689891690GA16GENIChomozygous972687883
6891717891718AG18GENIChomozygous972687884
6891800891801CT20GENIChomozygous972687885
6891985891986GC16GENIChomozygous972687886
6892045892046TG24GENIChomozygous972687887
6892413892414TG29GENIChomozygous972687888
6892425892426CG27GENIChomozygous972687889
6892575892576AG27GENIChomozygous972687890
6892606892607GA29GENIChomozygous972687891
6892641892642AG28GENIChomozygous972687892
6892742892743TC22GENIChomozygous972687893
6892781892782AG19GENIChomozygous972687894
6892943892944TC25GENIChomozygous972687895
6892973892974AG30GENIChomozygous972687896
6893171893172CA25GENIChomozygous972687897
6893191893192TC26GENIChomozygous972687898
6893241893242TC23GENIChomozygous972687899
6893307893308AG21GENIChomozygous972687900
6893398893399GC29GENIChomozygous972687901
6893499893500GC23GENIChomozygous972687902
6893552893553GA16GENIChomozygous972687903
6893855893856TG26GENIChomozygous972687904
6893867893868AT28GENIChomozygous972687905
6894011894012GA26GENIChomozygous972687906
6894126894127GA28GENIChomozygous972687907
6894324894325GC24GENIChomozygous972687908
6894364894365TC20GENIChomozygous972687909
6894373894374TA21GENIChomozygous972687910
6894381894382GA18GENIChomozygous972687911
6894751894752AT29GENIChomozygous972687912
6895014895015AG17GENIChomozygous972687913
6895062895063AG15GENIChomozygous972687914
6895095895096GA14GENIChomozygous972687915
6895342895343GA31GENIChomozygous972687916
6895990895991GA33GENIChomozygous972687917
6896032896033GA27GENIChomozygous972687918
6896441896442GA30GENIChomozygous972687919
6896608896609TC24GENIChomozygous972687920
6896771896772TA21GENIChomozygous972687921
6897280897281AG18GENICpossibly homozygous972687922
6897548897549AG27GENIChomozygous972687923
6897703897704TC24GENIChomozygous972687924
6897722897723GC26GENIChomozygous972687925
6897816897817GA30GENIChomozygous972687926
6898005898006TC33GENIChomozygous972687927
6898201898202CT31GENIChomozygous972687928
6898252898253CG25GENIChomozygous972687929
6898275898276CT25GENIChomozygous972687930
6898458898459GA14GENIChomozygous972687931
6898480898481TC17GENIChomozygous972687932
6898644898645TG18GENIChomozygous972687933
6898705898706TC19GENIChomozygous972687934
6898866898867AC21GENIChomozygous972687935
6899234899235GC22GENIChomozygous972687936
6899347899348AG27GENIChomozygous972687937
6899375899376AG25GENIChomozygous972687938
6899440899441TC27GENIChomozygous972687939
6899533899534AG18GENIChomozygous972687940
6899589899590GA18GENIChomozygous972687941
6899822899823AG28GENIChomozygous972687942
6900336900337GA23GENIChomozygous972687943
6900712900713CG23GENIChomozygous972687944
6901494901495GA22GENIChomozygous972687945
6902196902197GA17GENIChomozygous972687946
6906506906507CT28GENIChomozygous972687947
6907186907187GT31GENIChomozygous972687948
6908339908340AC29GENIChomozygous972687949
6908361908362AG34GENIChomozygous972687950
6913480913481AG19GENIChomozygous972687951
6914317914318TC30GENIChomozygous972687952
6920641920642TC16GENICpossibly homozygous972687953
6920643920644CT13GENICheterozygous972687954
6921468921469CT22GENIChomozygous972687955
6922102922103AG21GENIChomozygous972687956
6922265922266AG3GENIChomozygous972687957
6922397922398CA7GENIChomozygous972687958
6924243924244GA32GENIChomozygous972687959
6924498924499GA34GENIChomozygous972687960
6924509924510TC33GENIChomozygous972687961
6924510924511GT32GENIChomozygous972687962
6924552924553GT27GENIChomozygous972687963
6924553924554TC27GENIChomozygous972687964
6924625924626GA34GENIChomozygous972687965
6924635924636AG33GENIChomozygous972687966
6924667924668TC37GENIChomozygous972687967
6924806924807GA34GENIChomozygous972687968
6925315925316AG34GENIChomozygous972687969
6925642925643GA13GENIChomozygous972687970
6925778925779GA25GENIChomozygous972687971
6925959925960GA34GENIChomozygous972687972
6926460926461CT21GENIChomozygous972687973
6926473926474CT25GENIChomozygous972687974
6926487926488AG22GENIChomozygous972687975
6927073927074AG40GENIChomozygous972687976
6927458927459GA32GENIChomozygous972687977
6927481927482TG36GENIChomozygous972687978
6927482927483GA35GENIChomozygous972687979
6927832927833AG25GENIChomozygous972687980
6928104928105GT37GENIChomozygous972687981
6928180928181TA38GENIChomozygous972687982
6928467928468TA40GENIChomozygous972687983
6928534928535CT29GENIChomozygous972687984
6928580928581GA42GENIChomozygous972687985
6929554929555AG29GENIChomozygous972687986
6929710929711GT19GENIChomozygous972687987
6929917929918TG28GENIChomozygous972687988
6929940929941TC25GENIChomozygous972687989
6930009930010TC26GENICpossibly homozygous972687990
6930331930332CT26GENIChomozygous972687991
6930991930992AG24GENIChomozygous972687992
6931009931010AG23GENIChomozygous972687993
6931036931037TC22GENIChomozygous972687994
6931045931046TC24GENIChomozygous972687995
6931051931052TC24GENIChomozygous972687996
6931091931092GA27GENIChomozygous972687997
6931093931094AG28GENIChomozygous972687998
6931138931139CT34GENIChomozygous972687999
6931152931153AG33GENIChomozygous972688000
6931359931360AG21GENIChomozygous972688001
6931364931365AG22GENIChomozygous972688002
6931717931718AC23GENIChomozygous972688003
6931985931986AG22GENIChomozygous972688004
6932096932097TC25GENIChomozygous972688005
6932183932184TC45GENIChomozygous972688006
6932199932200CT45GENIChomozygous972688007
6932214932215GA38GENIChomozygous972688008
6932240932241CT33GENIChomozygous972688009
6932372932373AG15GENIChomozygous972688010
6932409932410TC20GENIChomozygous972688011
6932964932965AT25GENIChomozygous972688012
6933019933020CT22GENIChomozygous972688013
6933474933475AC29GENIChomozygous972688014
6933476933477TC29GENIChomozygous972688015
6933481933482GA26GENIChomozygous972688016
6933482933483AC26GENIChomozygous972688017
6933525933526AG31GENIChomozygous972688018
6933534933535TA34GENIChomozygous972688019
6933738933739AG17GENIChomozygous972688020
6933748933749GA13GENIChomozygous972688021
6933768933769CT14GENIChomozygous972688022
6933782933783CT17GENIChomozygous972688023
6934543934544AC7GENIChomozygous972688024
6934905934906AG21GENIChomozygous972688025
6934994934995GA11GENIChomozygous972688026
6935133935134TC24GENIChomozygous972688027
6935495935496AT28GENIChomozygous972688028
6935732935733AG20GENIChomozygous972688029
6935891935892AG34GENIChomozygous972688030
6935954935955CT30GENIChomozygous972688031
6936039936040GA30GENIChomozygous972688032
6936129936130GC29GENIChomozygous972688033
6936147936148TC28GENIChomozygous972688034
6936543936544CT26GENICpossibly homozygous972688035
6936838936839GA17GENIChomozygous972688036
6936846936847AG18GENIChomozygous972688037
6937302937303TC26GENIChomozygous972688038
6937482937483TC24GENIChomozygous972688039
6937967937968CG32GENIChomozygous972688040
6938184938185CT15GENIChomozygous972688041
6938213938214TA13GENIChomozygous972688042
6938753938754CT22GENIChomozygous972688043
6939470939471GA28GENIChomozygous972688044
6939728939729TC26GENIChomozygous972688045
6940637940638TC32GENIChomozygous972688046
6940781940782AG29GENIChomozygous972688047
6941135941136AG27GENIChomozygous972688048
6942044942045AG21GENIChomozygous972688049
6942410942411TC24GENIChomozygous972688050
6943380943381CT20GENIChomozygous972688051
6943387943388GT22GENIChomozygous972688052
6944175944176TC30GENIChomozygous972688053
6944785944786TC24GENIChomozygous972688054
6945379945380TC24GENIChomozygous972688055
6945716945717GT14GENIChomozygous972688056
6945718945719AG13GENIChomozygous972688057
6946296946297GT32GENIChomozygous972688058
6946570946571GA25GENIChomozygous972688059
6946741946742TG26GENIChomozygous972688060
6947911947912GA28GENIChomozygous972688061
6948515948516AT14GENIChomozygous972688062
6948524948525CT15GENIChomozygous972688063
6948807948808GT30GENIChomozygous972688064
6948860948861AG26GENIChomozygous972688065
6948891948892GA21GENIChomozygous972688066
6948949948950GA25GENIChomozygous972688067
6948970948971GA30GENIChomozygous972688068
6949038949039GA25GENIChomozygous972688069
6949191949192AG43GENIChomozygous972688070
6949414949415CT31GENIChomozygous972688071
6949416949417GA32GENIChomozygous972688072
6949424949425TC33GENIChomozygous972688073
6949433949434TC29GENIChomozygous972688074
6949569949570GA25GENIChomozygous972688075
6949600949601CT28GENIChomozygous972688076
6949651949652GT24GENIChomozygous972688077
6949745949746CT22GENIChomozygous972688078
6950068950069CT30GENIChomozygous972688079
6950089950090TC39GENIChomozygous972688080
6950111950112TA40GENIChomozygous972688081
6950152950153AG28GENIChomozygous972688082
6950167950168CT29GENIChomozygous972688083
6950210950211TC25GENIChomozygous972688084
6950274950275AG30GENIChomozygous972688085
6950336950337TC23GENIChomozygous972688086
6950399950400CT25GENIChomozygous972688087
6950404950405GA26GENIChomozygous972688088
6950413950414AT28GENIChomozygous972688089
6952350952351AT37GENIChomozygous972688090
6953667953668GA31GENIChomozygous972688091
6953704953705GA20GENIChomozygous972688092
6953710953711GA17GENIChomozygous972688093
6953791953792GA17GENIChomozygous972688094
6953827953828GA20GENIChomozygous972688095
6954081954082TC35GENIChomozygous972688096
6956541956542TA17GENICpossibly homozygous972688097
6956903956904GA21GENIChomozygous972688098