chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 130813725 130813726 G T 16 GENIC possibly homozygous 548551869 6 130814180 130814181 C G 2 GENIC heterozygous 548551870 6 130814801 130814803 AC -- 9 GENIC homozygous 699027229 6 130814838 130814839 T TAC 12 GENIC possibly homozygous 699027230 6 130815408 130815409 C T 5 GENIC homozygous 548551871