chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 5 52431102 52431103 G A 29 GENIC possibly homozygous 670664547 5 52432397 52432398 G - 4 GENIC heterozygous 768801817 5 52432526 52432527 T G 13 GENIC homozygous 670664548 5 52432556 52432557 A G 16 GENIC possibly homozygous 670664549 5 52433726 52433727 C A 7 GENIC homozygous 670664550