chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 5,139807354,139807355,C,G,52,GENIC,possibly homozygous,533001067 5,139807881,139807882,T,G,45,GENIC,heterozygous,535314797 5,139809138,139809139,A,ATT,6,GENIC,homozygous,695649420 5,139809214,139809215,T,TAA,15,GENIC,homozygous,695649421 5,139809224,139809225,A,AAG,15,GENIC,heterozygous,695649423 5,139809449,139809453,AAAA,----,13,GENIC,heterozygous,695649424 5,139809450,139809453,AAA,---,13,GENIC,heterozygous,695649425