chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 4,215491795,215491796,T,TTG,15,GENIC,possibly homozygous,747233430 4,215492520,215492521,G,A,22,GENIC,homozygous,634110598