chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
4215491795215491796TTTG22GENICpossibly homozygous728819050
4215492520215492521GA22GENIChomozygous598871891