chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 4 142832844 142832845 G GCACA 20 GENIC possibly homozygous 690573835 4 142832844 142832845 G GCA 20 GENIC heterozygous 690573836 4 142833901 142833902 T C 28 GENIC homozygous 520080864