chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
4143066632143066633AG23GENIChomozygous511243007
4143067173143067174TA27GENIChomozygous511243008
4143067462143067463AG36GENIChomozygous511243009
4143067524143067525CT29GENIChomozygous511243010
4143067604143067605CT29GENIChomozygous511243011
4143068021143068022AG21GENIChomozygous511243012
4143068398143068399CT29GENIChomozygous511243013
4143068696143068697AG22GENIChomozygous511243014
4143068742143068743AG30GENIChomozygous511243015
4143068861143068862AG33GENIChomozygous511243016
4143068953143068954GA30GENIChomozygous511243017
4143068972143068975TTT---27GENIChomozygous687298751
4143069008143069009GA34GENIChomozygous511243018
4143069122143069123GA19GENIChomozygous511243019
4143069164143069165CT21GENIChomozygous511243020
4143069280143069281CT24GENIChomozygous511243021
4143069285143069286GT24GENIChomozygous511243022
4143069345143069346GA31GENIChomozygous511243023
4143069379143069380GC28GENIChomozygous511243024
4143069523143069524AC30GENIChomozygous511243025
4143071303143071304GT19GENIChomozygous511243026
4143071742143071743AC21GENIChomozygous511243027
4143072361143072362CT19GENIChomozygous514664609
4143072689143072690GA23GENIChomozygous511243028
4143072830143072831TG30GENICheterozygous514664610