chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 4 215491795 215491796 T TTG 33 GENIC possibly homozygous 685582891 4 215492520 215492521 G A 69 GENIC homozygous 506639248