chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 4,215491795,215491796,T,TTG,33,GENIC,possibly homozygous,685582891 4,215492520,215492521,G,A,69,GENIC,homozygous,506639248