chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 3 123117873 123117874 G C 6 GENIC homozygous 931771494 3 123118892 123118893 G A 12 GENIC homozygous 931771495