chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 3,153273934,153273935,C,G,19,GENIC,homozygous,895528834 3,153273964,153273965,A,G,18,GENIC,homozygous,895528835