chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 3,81235495,81235496,G,A,25,GENIC,homozygous,617912417 3,81235537,81235538,G,C,19,GENIC,homozygous,617912418