chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 3 81235495 81235496 G A 32 GENIC homozygous 559399552 3 81235537 81235538 G C 38 GENIC homozygous 559399553