chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
2196649387196649388TG7GENICpossibly homozygous981576257
2196649389196649390AG4GENICheterozygous981576258