chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 2 89843424 89843425 G C 6 GENIC homozygous 879258823 2 89843898 89843899 G A 9 GENIC homozygous 879258824