chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 18 83509367 83509368 C T 22 GENIC homozygous 983845492 18 83522990 83522991 G C 8 GENIC possibly homozygous 983845493 18 83560296 83560297 A G 30 GENIC heterozygous 983845494