chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 18,83509367,83509368,C,T,22,GENIC,homozygous,983845492 18,83522990,83522991,G,C,8,GENIC,possibly homozygous,983845493 18,83560296,83560297,A,G,30,GENIC,heterozygous,983845494