chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 18,56068158,56068160,TT,--,4,GENIC,heterozygous,711466714 18,56081924,56081925,C,CAA,11,GENIC,heterozygous,711466716 18,56086148,56086194,CATGTCCCCACAGTTCCTGGCTTCCATCCTCAGTCATGACATAGAG,----------------------------------------------,2,GENIC,homozygous,711466717 18,56092350,56092351,G,A,15,GENIC,homozygous,571632012 18,56092359,56092360,T,A,13,GENIC,homozygous,571632013 18,56092373,56092374,T,A,13,GENIC,homozygous,571632014 18,56092382,56092383,T,A,12,GENIC,homozygous,571632015 18,56092383,56092384,C,A,11,GENIC,homozygous,571632016 18,56092391,56092392,G,C,11,GENIC,homozygous,571632017 18,56092396,56092397,T,C,11,GENIC,homozygous,571632018 18,56092415,56092416,A,C,14,GENIC,homozygous,571632019 18,56092418,56092419,A,C,14,GENIC,homozygous,571632020 18,56097511,56097512,T,TAA,10,GENIC,homozygous,711466720