chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 17,29639081,29639082,A,G,6,GENIC,homozygous,1001927960 17,29642484,29642485,G,C,9,GENIC,homozygous,1001927961