chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 17,33950928,33950929,C,G,5,GENIC,homozygous,956514486 17,33950938,33950939,A,G,3,GENIC,homozygous,956514487