chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 17 29639081 29639082 A G 8 GENIC homozygous 891014359 17 29642484 29642485 G C 17 GENIC homozygous 891014360