chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 16 68911713 68911714 G C 8 GENIC homozygous 669320119 16 68911977 68911978 G - 4 GENIC homozygous 768405818